509 48 79 48


kwalifikowane nasiona siewne

Materiał siewny – zakończono przyjmowanie wniosków w 2017 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem art. 47a ust. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 z późn. zm.) wysokość stawek dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostanie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 31 października 2017 r.

KOWR będzie kontynuował realizację mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” w zakresie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie złożonych w 2017 r. do oddziałów terenowych ARR.


W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat!

Najważniejsze zmiany w stosunku do roku 2015:

 • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
 • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.


Dopłaty do materiału siewnego - stawki.

W dniu 26 października 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 (Dz. U. poz. 1997).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

 • 92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 462,25 zł – w przypadku ziemniaków.

Minimalna ilość wysianych nasion na ha:

 • pszenica zwyczajna - 150 kg
 • pszenica mieszańcowa - 70 kg lub 1,7 jednostki siewnej
 • pszenica twarda - 150 kg
 • żyto populacyjne - 90 kg
 • żyto mieszańcowe - 60 kg lub 1,7 jednostki siewnej
 • żyto syntetyczne - 80 kg
 • jęczmień populacyjny - 130 kg
 • jęczmień mieszańcowy - 90 kg lub 2 jednostki siewne
 • pszenżyto - 150 kg
 • owies zwyczajny - 150 kg
 • owies nagi - 120 kg
 • owies szorstki - 80 kg
 • łubin (żółty, wąskolistny lub biały) - 150 kg
 • groch siewny - 200 kg
 • bobik - 270 kg
 • wyka siewna - 80 kg
 • soja - 120 kg
 • ziemniak - 2000 kg
 • mieszanki zbożowe lub pastewne sporządzone z materiału siewnego wymienionych gatunków - 140 kg

Wartość dofinansowania:

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Wnioski należy składać w oddziałach terenowych KOWR co do miejsca zamieszkania producenta rolnego.


Pliki do pobrania:

Plik Opis
264 kb Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
194 kb Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie
209 kb Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
141 kb Oświadczenia dotyczące sposobu wykorzystania materiału siewnego
96 kb Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
115 kb Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocy o charakterze pomocy de minimis
112 kb Oświadczenie o obowiązującym roku podatkowym (obrotowym) u wnioskodawcy
138 kb Oświadczenie o nieposiadaniu nr NIP
111 kb Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami
111 kb Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego - oświadczenie wypełniane przez nabywcę albo sprzedawcę mieszanki materiału siewnego
143 kb Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego
148 kb Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu

Kupując nasze nasiona jestes uprawniony do uzyskania dopłaty do materiału siewnego!

 • Wszystkie nasze nasiona są materiałem kwalifikowanym (C/1) i upoważniają do dopłaty.
 • Jedynym niezbędnym dokumentem do uzyskania dopłaty jest Faktura VAT dokumentująca zakup materiału siewnego.
 • Procedura składania wniosku jest wyjątkowo prosta.
 • Limit dopłaty to aż 15000 euro na 3 lata !
 • Jeśli macie Państwo pytania, chętnie pomożemy.