509 48 79 48


kwalifikowane nasiona siewne

W terminie od dnia 25.05.2020 r. do dnia 25.06.2020 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.


W 2020 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat!

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich lat:

 • wnioski składa się do właściwego miejscowo dla rolnika biura powiatowego ARiMR w terminie 25 maja - 25 czerwca.
 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
 • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARiMR, KOWR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 20 000 euro.


Dopłaty do materiału siewnego - stawki.

W dniu 05 marca 2020 r. (po 5 miesiącach opóźnienia) zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. Łącznie na dopłaty do zakupu kwalifokowanego materiału siewnego na 2019 r. przeznaczono kwotę 75 ml zł.

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

 • 68,59 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 109,74 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 342,95 zł – w przypadku ziemniaków.

Minimalna ilość wysianych nasion na ha:

 • pszenica zwyczajna - 150 kg
 • pszenica mieszańcowa - 70 kg lub 1,7 jednostki siewnej
 • pszenica twarda - 150 kg
 • żyto populacyjne - 90 kg
 • żyto mieszańcowe - 60 kg lub 1,7 jednostki siewnej
 • żyto syntetyczne - 80 kg
 • jęczmień populacyjny - 130 kg
 • jęczmień mieszańcowy - 90 kg lub 2 jednostki siewne
 • pszenżyto - 150 kg
 • owies zwyczajny - 150 kg
 • owies nagi - 120 kg
 • owies szorstki - 80 kg
 • łubin (żółty, wąskolistny lub biały) - 150 kg
 • groch siewny - 200 kg
 • bobik - 270 kg
 • wyka siewna - 80 kg
 • soja - 120 kg
 • ziemniak - 2000 kg
 • mieszanki zbożowe lub pastewne sporządzone z materiału siewnego wymienionych gatunków - 140 kg

Wartość dofinansowania:

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Wnioski należy składać w oddziałach terenowych KOWR co do miejsca zamieszkania producenta rolnego.


Pliki do pobrania:

Plik Opis
264 kb Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
194 kb Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie
209 kb Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
141 kb Oświadczenia dotyczące sposobu wykorzystania materiału siewnego
96 kb Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
115 kb Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocy o charakterze pomocy de minimis
112 kb Oświadczenie o obowiązującym roku podatkowym (obrotowym) u wnioskodawcy
138 kb Oświadczenie o nieposiadaniu nr NIP
111 kb Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami
111 kb Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego - oświadczenie wypełniane przez nabywcę albo sprzedawcę mieszanki materiału siewnego
143 kb Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego
148 kb Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu

Kupując nasze nasiona jestes uprawniony do uzyskania dopłaty do materiału siewnego!

 • Wszystkie nasze nasiona są materiałem kwalifikowanym (C/1) i upoważniają do dopłaty.
 • Jedynym niezbędnym dokumentem do uzyskania dopłaty jest Faktura VAT dokumentująca zakup materiału siewnego.
 • Procedura składania wniosku jest wyjątkowo prosta.
 • Limit dopłaty to aż 15000 euro na 3 lata !
 • Jeśli macie Państwo pytania, chętnie pomożemy.